Skip to Main Content

Language Assistance

Attention: If you speak a language other than English, oral interpretation and written translation are available to you free of charge to understand the information provided. Call HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Spanish:

Si habla español, dispone sin cargo alguno de interpretación oral y traducción escrita. Llame al HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Navajo:

Din4 k’ehj7 y1n7[ti’go ata’ hane’ n1 h0l= d00 naaltsoos t’11 Din4 k’ehj7 bee bik’e’ashch98go nich’8’ 1dooln7i[go bee haz’3 a[d0’ 1ko d77 t’11 1t’4 t’11 j77k’e k0t’4ego nich’8’ 22’1t’4. Koj8’ h0lne’  HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Chinese (Mandarin):

若您讲中文,我们会免费为您提供口译和笔译服务。
请致电  HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Chinese (Cantonese):

我們為中文使用者免費提供口譯和筆譯。請致電  HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Vietnamese:

Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có sẵn các dịch vụ thông dịch bằng lời và biên dịch văn bản miễn phí dành cho quý vị.  Hãy gọi HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Arabic:

إذا كنت تتحدث اللغة العربية، تتوفر لك ترجمة شفهية وترجمة تحريرية مجانًا. اتصل بالرقم 
‎_HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711)

Tagalog:

Kung ikaw ay nagsasalita ng Tagalog, mayroong libreng oral na interpretasyon at nakasulat na pagsasalin na maaari mong gamitin. Tumawag sa HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Korean:

한국어를 하실 경우, 구두 통역 및 서면 번역 서비스를 무료로 제공해드릴 수 있습니다.

HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).  번으로 전화하십시오.

French:

Si vous parlez français, vous disposez gratuitement d'une interprétation orale et d'une traduction écrite. Appelez le HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

German:

Für alle, die Deutsch sprechen, stehen kostenlose Dolmetscher- und Übersetzungsservices zur Verfügung. Telefon: HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Russian:

Если вы говорите по-русски, услуги устного и письменного перевода предоставляются вам бесплатно. Звоните по телефону  HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Japanese:

日本語を話される方は、通訳(口頭)および翻訳(筆記)を無料でご利用いただけます。 電話番号 HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711) 。

Persian (Farsi):

اگر به زبان فارسی صحبت میکنید, ترجمه شفاهی و کتبی بدون هزینه برای شما قابل دسترسی میباشد. تماس بگیرید.  

HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711)
با شماره

Syriac:

ܐܸܢ ܡܚܲܟܝܼܬܘܿܢ ܣܘܼܪܹܝܬ، ܩܪܝܼܡܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܪܲܩܡܵܐ ܩܵܐ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܡܲܡܠܠܵܝܵܐ ܘܲܟܬܵܒ̣ܵܢܵܝܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ،        
.HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711)

Serbo-Croatian:

Ako govorite srpsko hrvatski, usmeno i pismeno prevođenje vam je dostupno besplatno. Nazovite HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).

Thai:

หากคุณพูดภาษา ไทย เรามีบริการล่ามและแปลเอกสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ HMO: 1-800-977-7522; (TTY: 711); HMO SNP: 1-877-935-8020; (TTY: 711).